Maria Abrahamsson

i Riksdagen

Ok, staten tar ansvar för dåliga skolor men inte för hotade kvinnor?

2015-03-26, torsdag, kl. 21:50| Kommentera

Mitt parti säger nu att staten ska ta över skolor som inte håller måttet – i bemärkelsen inte ger elever den utbildning de har rätt till.

Funderade ett tag på det utspelet och landade småningom i att jo, det är nog klokt. Oavsett om vi talar om kommunala eller privata skolor – klarar de inte sitt uppdrag så räcker det inte att regering och riksdag pratar om det, man måste också våga göra någonting åt det!

Och när vi då menar att staten ska ta det yttersta ansvaret för elevers skolgång, då tycker jag att det är ännu mer märkligt, eller rättare sagt fullständigt oacceptabelt, att hotade och våldsutsatta kvinnor och deras barn som söker skydd från sina plågoandar, i akutläget när skyddsbehoven är som störst, är hänvisade till ideellt gratisarbetande kvinnojourer som under långhelger och semestrar tvingas bomma igen eftersom även jourarbetande kvinnor behöver vara lediga och ha semester med sina familjer.

Jag har skrivit en del om detta (bla här och här) och frågar mig om mitt parti i konsekvensens namn är berett att låta staten axla ansvaret också för att hotade och våldsutsatta kvinnor och deras barn får det skydd de behöver? Så att de inte längre ska vara helt beroende av att ideellt arbetande kvinnor har ork och tid att ta emot dem?

Email

Tung KU-dag – granskningen inledd och nya riksrevisorer

2015-03-19, torsdag, kl. 20:53| Kommentering avstängd

Handlingar, handlingar, handlingar. Promemorior, promemorior, promemorior. Frågor – svar, frågor – svar, frågor – svar. Ni anar oredan? Jag är inget under av administrativ begåvning.

Därför sneglade jag imponerad och storögd på kollegerna runt bordet som vid dagens sammanträde lugnt och sansat staplade granskningsärendena framför sig, vart och ett insorterat i egen pappersmapp. Ja bortsett från min partibroder och bordsgranne Patrick Reslow som hade rubbet i paddan.

Vi riksdagsledamöterKU har på allvar gått in i granskningsfasen av regeringens och statsrådens göranden och låtanden. Dagens sammanträde varade i närmare tre timmar. Resten får ni tänka ut själva.

Så med ett par timmars försening infann jag mig hos riksdagsförvaltningens avdelning ”Nycklar & kort”. Där fotograferades jag och fick mitt passerkort förnyat. Det nuvarande går nämligen ut i april. Man börjar bli gammal i gården …

Vad jag gjorde sedan? Ilade till kontoret i ledamotshuset så klart, om än med en gir förbi materielskåpet på plan 3 som jag fräckt tömde på ALLA pappersmappar! (Förlåt!)

Åter på rummet var det bara att börja sortera KU-handlingarna. Det tog sin tid. (Men jag kollade under tiden på en fascinerande film med kända skådespelare, min insats i inlägg 16 eller om det är 17). När voteringsklockan ljöd 15.52 lämnade jag rummet glad och nöjd – för där på skrivbordet låg en diger hög KU-ärenden insorterade i var sin mapp!

Som förspel till kammarens votering äntrade partibroder och tillika KU:s ordförande Andreas Norlén talarstolen och slutförde därmed KU:s uppdrag med att föreslå riksdagen nya riksrevisorer.

Jag tycker det är högtidligt när människor får jobb som godkänns och bekräftas med ett klubbslag av Sveriges högsta politiska församling. Därför kändes det tråkigt att talman Urban Ahlin inte hälsade de nyvalda riksrevisorerna – som mangrant hade bänkat sig på åhörarläktaren – välkomna till sina viktiga uppdrag eller ens släppte fram en applåd från kammaren så att vi ledamöter hade fått visa vår uppskattning och respekt för den oberoende riksrevisionens nya ämbetsmän.

Men jag hoppas verkligen att de nya riksrevisorerna Susanne Ackum och Ulf Bengtsson greppade armen på Margareta Åberg (riksrevisor och nu också med administrativt ansvar, eller enklare uttryckt riksrevisionens chef) och gick ut och svingade en bägare för att fira sina upphöjelser.

Grattis!

 

Email

Allt är inte Saudi – här talar vi eftersupning

2015-03-10, tisdag, kl. 20:50| Kommentering avstängd

Under tisdagen har rapporterats i radio och tv att regeringen inte kommer att föreslå förbud mot eftersupning i trafiken. Ja, det vill säga en straffbestämmelse tänkt att slå till mot bilförare som efter att ha orsakat en trafikolycka intar alkohol för att dölja att hen var onykter redan vid olyckstillfället. Det är nämligen inte helt ovanligt att rattfyllerister går fria genom att de, när polisen kommer med alkomätaren, påstår att de satt i sig stora mängder sprit för lindra chocken och spänningen som uppkom på grund av olyckan.

Stötande? Jo kritiska röster har redan höjts. Förväntade sådana från etablerade nykterhetsförespråkare men också från politiker av skilda partier. Det var ju trots allt ett enigt socialutskott – en enig riksdag – som 2011 i ett tillkännagivande till alliansregeringen uttalade:

Utskottet är medvetet om att frågan om kriminalisering av eftersupning är komplex och har övervägts tidigare, bl.a. i samband med utredningen Rattfylleri och sjöfylleri (SOU 2006:12). Utskottet menar dock, i enlighet med vad som framförts i motion So5 (S) yrkande 5, att det finns starka skäl för en kriminalisering av eftersupning. Ett enigt utskott föreslår därför, med bifall till motionen, ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag med en sådan innebörd.  

Men nu har remissinstanserna sagt sitt och påpekat att en kriminalisering av eftersupning kan strida mot grundläggande rättsstatsprinciper. Inte minst Europakonventionens regler om en rättvis rättegång – i detta fall att man som brottsmisstänkt inte ska straffas särskilt för att man har förstört bevisning mot sig själv.

Och som justitieminister Morgan Johansson flaggade för redan i fredagens interpellationsdebatt mot partibroder Andreas Norlén om regeringens behandling av riksdagens tillkännagivanden, bör regeringen nog inte tillmötesgå riksdagens tillkännagivande om kriminalisering av eftersupning. Detta med hänvisning till att både utredaren och remissinstanserna ställt sig negativa till en sådan lagstiftning (anf. 26 i riksdagsprotokollet).

Klokt av Johansson att lyssna på juristexpertisen. Och beklagligt att alliansregeringen inte kunde hålla huvudet lika kallt när en högljudd och nästan hysteriskt upptrissad opinion krävde samma 0,2-promillegräns till sjöss som vid trafik på väg. Trots att förhållandena är fundamentalt annorlunda. Jag hoppas verkligen att riksdagen i sinom tid inser att den bör rikta ett tillkännagivande till regeringen om att att 0,2-gränsen till sjöss ska tas bort – eller i vart fall höjas till lägst 0,5. Det vill säga som jag har motionerat om här.

Email

Bästa beviset på att jag har rätt om cigarettpaketen

2015-03-09, måndag, kl. 21:50| Kommentering avstängd

Bloggposten om regeringens dubbelspel om cigarettpaketen, som jag publicerade här tidigare i dag, samma bloggpost lade jag sedan ut på Twitter där jag har hyggligt många kloka följare som jag menar bör känna till hur regeringen försöker plocka folkhälsopoäng utan stöd i lag.

Och tänka sig, en av dem som ”favoritade” var ingen mindre än Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, i grannkanalen bredvid hittar man honom här @CarlsonJFoHM.

Email

Regeringens dubbelspel om cigarettpaketen

2015-03-09, måndag, kl. 10:02| 1 kommentar

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är cigarettpaket en tryckt skrift. Text och bild på paketen har därmed i princip samma grundlagsskydd som innehållet i vanliga tidningar. Man kan ha synpunkter på det, men så är det. För att inte nya tvingande EU-regler om varningstexter på tobaksvaror ska komma i konflikt med det mycket vidsträckta svenska grundlagsskyddet för tryckfriheten har svenska regeringar oavsett partifärg kämpat hårt och framgångsrikt för att tillverkarna (dvs ”utgivarna” på TF-språk) även i framtiden ska ha möjlighet att uttrycka sig fritt på en viss del av utrymmet på paketen. Om detta har det rått enighet även i riksdagens EU-nämnd (anf. 78-127).

Från höger till vänster har man ansett att regeringen bör göra allt som står i dess makt för att förhindra att EU inte fattar beslut som går på tvärs med svensk grundlag. Och detta alltså även om det gäller en så perifer sak som textinnehållet på cigarettpaketen.

Nyligen skrev folkhälsominister Gabriel Wikström på DN Debatt att regeringen tycker det är angeläget att utreda frågan om att införa krav på neutrala tobaksförpackningar i Sverige. Ja, som ett led i det viktiga arbetet med att minska tobaksbruket. Wikström hämtar inspiration från Australien, där man införde neutrala cigarettpaket redan 2012. Även Irland och Storbritannien har flaggat för samma om sak och lyfts fram som föredömen. Vad Wikström däremot inte berör med ett ord i sin artikel är – just det – att cigarrettpaket i Sverige omfattas av tryckfrihetsförordningen. Han nämner inte heller att regeringen just av den anledningen har ansträngt sig till det yttersta i EU-förhandlingarna för att reservera ett visst fritt utrymme på paketen.

Eftersom Wikström inte alls berör den här frågan i sin artikel ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet Morgan Johansson som i regeringen har ansvar för grundlagsfrågorna.

Jag frågade:

Sverige har i EU-förhandlingarna kämpat för – och lyckats – behålla en fri yta på cigarettpaketen, just därför att det svenska genomförandet av EU:s tobaksdirektiv inte ska komma i konflikt med den svenska grundlagsskyddade tryckfriheten. Resultatet av ansträngningarna i förhandlingsarbetet blev att den standardiserade varningstexten på cigarrettpaketen inte behöver täcka mer än 60 procent av ytan, medan 40 procent får användas för tillverkarnas egen produktinformation. 

Så min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är om han och regeringen har övergett den svenska förhandlingslinjen i EU och nu är beredda att utmana de principer som vår svenska tryckfrihetslagstiftning bygger på?

I förra veckan svarade statsrådet Gabriel Wikström så här:

Maria Abrahamsson har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om han och regeringen har övergett den svenska förhandlingslinjen i EU och nu är beredda att utmana de principer som vår svenska tryckfrihetslagstiftning bygger på.

Frågan har överlämnats till mig.

Frågan har sin grund i de av regeringen nyligen beslutade tilläggsdirektiven till Utredningen om genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv. Regeringen vill med dessa direktiv bland annat utreda möjligheten att införa krav på neutrala tobaksförpackningar i Sverige. Anledningen är att det är en åtgärd som kan bidra till att minska tobaksbruket och förhindra att ungdomar börjar använda tobak. 

Som Maria Abrahamsson påpekar måste överväganden även göras i förhållande till svensk grundlag. Utredaren ska därför särskilt analysera och bedöma hur ett krav på neutrala tobaksförpackningar för tobaksprodukter förhåller sig till grundlagarna. Det ingår inte i utredningens uppdrag att lämna förslag till grundlagsändringar. Om utredningen bedömer att det finns skäl att införa neutrala tobaksförpackningar men samtidigt gör bedömningen att ett sådant förslag kommer i konflikt med grundlag, ska detta anmälas till regeringen. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 mars 2016.

Som statsråd med ansvar för folks hälsa är det förstås rimligt att man vill göra allt för att minska rökningen. Kan avslöja att själv har jag numera inget alls emot rökfria uteserveringar, kan till och med tänka mig rökförbud på fler ställen. Jo, jag medger att mitt avståndstagande börjar närma sig det rent militanta. Men det är inte den saken som frågan om neutrala cigarettpaket nu handlar om, utan om varför regeringen plötsligt har fått för sig att TF skulle tillåta neutrala cigarettpaket modell Australien. Om denna nya och för experterna högst överraskande grundlagstolkning vore riktig skulle ju den svenska motståndslinjen i EU-förhandlingarna ha varit helt onödig.

Men sanningen är naturligtvis att regeringen Löfven är ute och fiskar i grumligt vatten. Statsrådet Morgan Johansson vet mycket väl att det krävs en grundlagsändring om staten ska få rätten att bestämma över allt text- och bildinnehåll utanpå cigarettpaketen. Därför uppmanar jag såväl Gabriel Wikström som hela regeringen att  sluta plocka billiga folkhälsopoäng utan täckning i lagstiftningen.

Email
  • Mina tweets

  • De fem senaste inläggen

  • Följ mig via RSS